ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hungarikum Autó KFT.

 

Örömmel vesszük érdeklődését vállalatunk és az általunk forgalmazott márkák iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelésről. A Hungarikum Autó Kft. (továbbiakban: Hungarikum Autó) a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk; a személyes és anonim adatok felhasználásának joga a vonatkozó európai uniós és magyar jog által megengedett mértékben megilleti a Hungarikum Autó-t, az Ön alább leírt jogainak a fenntartása mellett.

Ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató részletesen leírja az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait, választási lehetőségeit, valamint a Hungarikum autó adatvédelemmel kapcsolatos kötelességeit és intézkedéseit, illetve az adatkezeléssel kapcsolatos kötelességeit és jogait.

Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen tájékoztató szerint.

Amennyiben honlapunkat használja, felhívjuk a figyelmét, hogy ez az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató csak azokra a honlapokra és az azzal összefüggő aloldalakra vonatkozik, amelyeket a Hungarikum Autó üzemeltet, de nem vonatkozik harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapokra. A harmadik felek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetében, kérjük, ellenőrizze azok adatvédelmi nyilatkozatát, mivel ezek a honlapok nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, és a Hungarikum Autó nem felelős azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért.

 

Rövid összefoglaló

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó gyakorlatunk lényegét. Az összefoglaló után találja a részletes tájékoztatást.

Személyes adatainak kezelése elkerülhetetlen, amennyiben a Hungarikum Autó-tól kíván gépjárművet vásárolni vagy szolgáltatásokat igénybe venni. Személyes adatai kezelése nélkül nem tudjuk Önt kiszolgálni. Ugyanakkor bizonyos célokra csak akkor használhatjuk fel az Ön adatait, ha ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult. Ilyen felhasználás, például, a marketing célú felhasználás.

A Hungarikum Autó nagyrészt csak az Ön olyan adatait kezeli, amelyeket Ön adott meg a Hungarikum Autó-nak, vagy kisebb részben, amelyeket egy márkakereskedésünknek vagy márkaszervizünknek adott meg. Ez történhet a Hungarikum Autó-val való szerződéskötés során, lehetséges, hogy adatait valamelyik márkakereskedésünk juttatja el hozzánk, vagy olyan esetben, ha Ön hozzájárulását adta egy vagy több marketing célú adatkezeléshez.

Az egyes adatkezelési esetekben kezelt személyes adatokat, azok forrását, a kezelés célját, jogalapját és időtartamát a jelen tájékoztató végén táblázatban is összefoglaltuk.

Amennyiben Ön a hozzájárulásán alapuló adatkezelést már nem kívánja azt bármikor visszavonhatja a jelen tájékoztatóban leírt módokon. Önt ezen kívül is számos jog megilleti az adataival kapcsolatban, például, kérheti adatainak helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, és akár még azt is, hogy a Hungarikum Autó más adatkezelőhöz továbbítsa az adatait.

A Hungarikum Autó nem továbbítja az Ön adatait az Európai Unión kívüli országokba, de bizonyos tevékenységekhez, például marketing akciók lebonyolításához, olyan partnereket vesz igénybe, akik számára feladataik elvégzéséhez szükséges az Ön adatainak átadása. Az ilyen adatfeldolgozók magatartásáért a Hungarikum Autó felelősséget vállal, és mindent megtesz azért, hogy az Ön adatai az adatfeldolgozó partnereknél is biztonságban legyenek. A jelen tájékoztató végén az adattovábbítások eseteit is egy táblázatban foglaltuk össze. Az egyes adatkezelési esetekben kezelt személyes adatokat, azok forrását, a kezelés célját, jogalapját és időtartamát a jelen tájékoztató végén táblázatban is összefoglaltuk.

 

I. Ki lesz az adatkezelő?

Az adatkezelő a Hungarikum Autó továbbiakban: Adatkezelő, 

Hungarikum Autó elérhetőségei az alábbiak:

 • Cím: 1161 Bp. Dobó utca 61
 • e-mail cím: iroda@hungarikumauto.hu
 • A Hungarikum Autó Kft. adatkezelési tájékoztatója elérhető a www.hungarikumauto.hu weboldalon.

 

II. Milyen adatok minősülnek személyes adatnak és mit jelent az adatkezelés?

Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.

Az Ön személyes adatai elsősorban a neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma – ezek az ún. személyazonosító adatok. Ugyanakkor bármely más adat, amely a fenti adatok valamelyikével együtt, annak ismeretében alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa, szintén személyes adatnak minősül. Ilyenek lehet például gépjárművének adatai is.

A személyes adatok közül vannak olyanok, amelyek különleges védettséget éveznek, például az egészségügyi adatok. Különleges személyes adatokat a Hungarikum Autó nem kezel.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése.

 

III. Hogyan védjük a személyes adatokat?

A Hungarikum Autó megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését azáltal, hogy védi az adatok titkosságát, integritását és elérhetőségét. E körben a titkosság azt jelenti, hogy csak azok a személyek férhetnek hozzá, akik a jelen tájékoztató alapján erre jogosultak. Az integritás azt jelenti, hogy a személyes adatoknak pontosnak és az adatkezelés céljára megfelelőnek kell lenniük. Az elérhetőség azt jelenti, hogy az erre jogosult felhasználók elérhetik az adatokat, ha erre szükségük van abból a célból, amelyre a felhatalmazásuk kiterjed.

A Hungarikum Autó az Ön adatainak védelme érdekében megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket foganatosított, amelyek az Ön adatait többek között az elvesztés, a manipulálás vagy a jogosulatlan hozzáférés ellen védik. A meghozott intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és a technika mindenkori állásának megfelelően folyamatosan aktualizáljuk. Amennyiben az Ön személyes adatainak védelme sérül, és ez előre láthatóan jelentős kockázatot eredményez az Ön jogai tekintetében, erről haladéktalanul, de lehetőleg 72 órán belül értesítjük.

A fenti elveket a Hungarikum Autó és adatfeldolgozói akként érvényesítik, hogy megfelelő hardveres és szoftveres alapú biztonsági intézkedéseket vezetnek be (beleértve a fizikai beléptető rendszereket, hozzáférési rendszereket, zárakat, riasztókat, tűzfalakat stb.). A Hungarikum Autó gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az adatok elektronikus és kézi rögzítése, nyilvántartása, és megőrzése a Hungarikum Autó valamint az esetleges adatfeldolgozó mindenkori, vonatkozó szabályzatainak megfelelően történik. Az irányadó szabályzatok tartalmazzák az adatokhoz való hozzáférés részletes előírásait.

A Hungarikum Autó folyamatosan ellenőrzi, karbantartja és frissíti az adatkezeléshez használt rendszereit, szoftvereit.

FONTOS! Kérem, ügyeljen arra, hogy az Önnek átadott vagy Önnel közölt felhasználói adatok és jelszavak biztonságos megőrzéséért és titoktartásáért Ön a felelős.

 

IV. Milyen adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések szerint kezelünk. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, például, ajánlatot kér, gépjárművet vásárol vagy szolgáltatást vesz igénybe, levelezést folytat velünk vagy a honlapunkon egy formanyomtatványt adatokkal kitölt, azzal tudomásul veszi, hogy az adott kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a jelen tájékoztató VII. pontjában leírt célokból kezelni fogjuk.

Amikor Ön a honlapjainkat felkeresi, az ún. sütik (cookies) automatikusan gyűjtenek személyes adatokat. Erről részletesebben a jelen tájékoztató VIII. pontja szól.

 

V. Mennyi ideig kezeljük, tároljuk a személyes adatokat?

A Hungarikum Autó a személyes adatokat csak az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg arra valamely jogszabály kötelezi. Az adatkezelés céljának megvalósulásával egyidejűleg, vagy ha a jogszabályi kötelezettség megszűnik, illetve ha azt az érintett kéri, a vonatkozó személyes adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek. A Hungarikum Autó fenntartja magának a jogot, hogy – a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az adatkezelést megszüntesse, és az adatokat ennél korábbi időpontban is törölje, amennyiben az adatok kezelése már nem szükséges.

 

VI. Milyen harmadik személynek adjuk át a személyes adatokat?

A Hungarikum Autó nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unión kívüli országokba, valamint nem adja át a személyes adatokat harmadik személyeknek azok saját üzleti céljaira való felhasználásra (például, adatbányász vagy direkt marketing cégek). Ugyanakkor előfordulhat, hogy a Hungarikum Autó -nak különböző okokból továbbítani kell az Ön meghatározott adatait különböző hatóságoknak vagy más adatkezelőknek, illetve adatfeldolgozóknak.

 

VI.1. Hatóságoknak való átadás

A Hungarikum Autó jogszabályi kötelezettség vagy hatósági megkeresés alapján köteles lehet bizonyos adatokat átadni az arra jogosult hatóságoknak (például, a rendőrségnek). Adatvédelmi incidens esetén, azaz amikor az általunk kezelt adatok véletlenül vagy jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, jogosulatlanul közlik őket harmadik személlyel, vagy jogosulatlanul hozzáfér valaki, bizonyos adatoknak az adatvédelmi hatóság részére történő átadása válhat szükségessé.

 

VI.2. Adatátadás, a finanszírozók és a biztosítók számára

Amennyiben Ön részben vagy egészben banki vagy lízing finanszírozással kíván gépjárművet vásárolni, és ennek ügyintézését a Hungarikum Autó -n keresztül kezdeményezi, az ehhez szükséges adatait átadjuk az Ön által megjelölt finanszírozó banknak vagy lízingcégnek. Ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég is az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az adott bank vagy lízingcég adatkezeléséről a banktól, illetve lízingcégtől kaphat részletes tájékoztatást.

Amennyiben Ön a gépjárművásárláskor a Hungarikum Autó -n keresztül kívánja megkötni a gépjárműre vonatkozó biztosításokat, a Hungarikum Autó az Ön által választott biztosító megbízottjaként fog eljárni, és az Ön adatait a biztosítónak át fogja adni. Ebben az esetben az adott biztosító az Ön adatainak kezelője lesz. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben a biztosító adatkezeléséről a biztosítótól kaphat részletes tájékoztatást.

 

 

VII. Milyen jogszabályi alapja és céljai vannak az adatkezelésünknek?

A személyes adatok kezelésére csak az Európai Parlament és a Tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szabályai szerint kerül sor,

(i) a velünk megkötni szándékozott szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan (például, ha Ön ajánlatot kér vagy gépjárművet vásárol, illetve az általunk nyújtott egyes szolgáltatásokat igénybe veszi);

(ii) amennyiben a Hungarikum Autó jogos érdeke azt megkívánja (például, szerződésből vagy szerződésen kívül keletkezett követelés, ügyfél-elégedettség mérés); vagy

(iii) ha Ön az adatainak egy vagy több meghatározott célból és módon való kezeléséhez kifejezetten hozzájárult.

A fentieken túl jogszabály is kötelezheti a Hungarikum Autó -t bizonyos adatok kezelésére, illetve meghatározott ideig való megőrzésére.

A következő pontokban a különböző jogszabályi alapon folytatott adatkezelések eseteit, szabályait, célját és a kezelt adatok megőrzési idejét ismertetjük.

 

VII.1. A szerződés előkészítéséhez és teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelések

VII.1.1. Ajánlatkérés, illetve általános érdeklődés termékekről vagy szolgáltatásokról

Amennyiben Ön bármilyen formában (telefonon, e-mailen, online formanyomtatvány kitöltésével, vagy személyesen) ajánlatot vagy felvilágosítást kér bármely általunk forgalmazott termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az ajánlat vagy felvilágosítás kérése során az Ön által megadott adatokat fogjuk kezelni.

Az adatkezelés célja az Ön megkeresésének, kérésének megválaszolása.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az ajánlatkérés vagy egyéb megkeresés kezeléséhez szükséges időtartamig, de legfeljebb 12 hónapig tároljuk.

 

VII.1.2. Gépjármű-vásárlás/jótállás és garancia

Amennyiben Ön gépjárművet vásárol nálunk vagy egyedi szerződés keretében gépjárművet kap használatra tőlünk, a gépjármű adásvételi szerződésben, illetve a használatot szabályozó szerződésben megadott adatait (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyi ig. száma, telefonszám, e-mail cím), valamint a megvásárolt/használt gépjármű adatait kezeljük.

Az adatkezelés célja az Önnel kötött szerződés teljesítése, és a számlázás.

Az adatok megőrzésének időtartama: amennyiben más jellegű, hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez Ön nem járult hozzá, az adatokat az adásvételi/egyéb szerződés teljesítésének ideje alatt (ideértve a garancia szolgáltatások és a hibás teljesítés esetén Önt megillető jogok érvényesíthetőségének időtartamát), de legfeljebb 13 évig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

 

VII.1.3. Ügyfélpanaszok kezelése

Amennyiben Ön hozzánk fordul valamely panasszal, rögzítjük adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű adatai). Az adatkezelés célja a panasz kezelése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a panasz kezeléséhez, illetve a panasszal kapcsolatosan keletkezett igényekből származó követelések elévülésének ideje.

 

 

 

 

VII.2.1. Motorcsere

Motorcsere esetén az új motorba a régi motorszám kerül beütésre, amelyet a Hungarikum Autó jogszabály alapján köteles nyilvántartani, az Ön nevével és lakcímével együtt.

Az adatkezelés indoka jogszabályi kötelezettség.

Az adatok megőrzésének időtartama: 10 év.

 

VII.2.2. Ügyfél-elégedettség mérése

Az új autót vásárlókat időről időre megkereshetjük, hogy felmérjük mennyire voltak megelégedve a gépjárművükkel és szolgáltatásainkkal. Időről-időre ilyen céllal továbbíthatjuk adatait cégcsoportunkon belül a márka szerinti gyártónak, amely esetben a gyártó válik az Ön adatainak kezelőjévé.

Az adatkezelés indoka a gépjárművek és szolgáltatások folyamatos fejlesztése, az ügyféligények jobb felmérése.

Az adatok megőrzésének időtartama: a megkereséstől számított 12 hónap.

 

VII.2.3. Szerződésen kívüli károkozás

Amennyiben valaki a velünk megkötött szerződéseihez nem kapcsolódóan okoz kárt vállalatunk számára, például, egy tesztvezetés során az ő hibájából kár keletkezik a tesztvezetésre átvett gépjárműben, vállalatunk a kárral kapcsolatos igényérvényesítés során kezelni fogja a károkozó adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím).

Az adatkezelés indoka a jogos igény érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama, vagy legfeljebb a káreseményről való tudomásszerzéstől számított öt év, attól függően, hogy melyik a hosszabb.

 

VII.2.4. Bírság továbbszámlázása, hatósági megkeresés

Amennyiben Ön bérbe vesz vagy tesztvezetésre átvesz egy gépjárművet, és azzal szabálysértést követ el vagy egyéb, pótdíj szankcióval járó szabályszegést követ el (pl. jegyváltás nélkül parkol), a kiszabott bírságot, díjat vagy pótdíjat továbbszámlázzuk Önnek. Ebben az esetben az ehhez szükséges, a bérleti szerződés megkötése, illetve a tesztvezetés során megadott adatait (név, lakcím) kezelni fogjuk. Ha pedig a gépjárművel olyan esemény történik, amely biztosítási káreseménynek minősülhet, úgy a kárbejelentőn megadott adatait kezelni valamint továbbítani fogjuk a biztosítónak.

Az adatkezelés indoka a jogos követelés érvényesítése.

Az adatok megőrzésének időtartama: az igényérvényesítéshez szükséges idő, illetve a követelés elévülésének időtartama (a kár bekövetkeztétől számított öt év), illetve a számlát és egyéb számviteli iratokat (az azokon szereplő adatokkal együtt) a mindenkori számviteli jogszabályok előírásainak megfelelően (jelenleg legfeljebb a számlakibocsátás üzleti évének utolsó napjától számított nyolcadik év végéig) kötelesek vagyunk megőrizni.

Amennyiben az Ön gépjármű használatával összefüggésben hatósági eljárás indul, és a hatóság ezzel kapcsolatban keresi meg a Hungarikum Autó -t, akkor a hatóság által igényelt adatokat (jellemzően név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve) a hatóságnak átadjuk.

 

VII.3. Kifejezett hozzájáruláson alapuló adatkezelések

A Hungarikum Autó az Ön személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő, telefonszám, e-mail cím) automatizált döntéshozatalhoz, illetve profilozáshoz, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók népszerűsítése, piackutatás, tesztvezetésre szóló felhívás, nyereményjáték és jótékonysági akciókba való bekapcsolódás céljából kezeli kizárólag abban a körben, amelyhez Ön az adatkezelési hozzájárulás kitöltése során hozzájárult.

A fentieken belül az adatkezelés célja az, hogy a Hungarikum Autó

a.) az ügyféllel vagy játékossal szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse;

b.) az ügyfelek és érdeklődők tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a minőségi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú kiszolgálást (különös tekintettel a garanciális ügyintézésre, a visszahívási akciókra, az inkognitó tesztekre és a CRM-programra);

c.) a tesztvezetők adatait a megkereső hatóság (különösen a közúti szabálysértési eljárásban eljáró hatóság) részére továbbítsa;

d.) az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen elektronikus úton és más módon, tájékoztatókat és hírleveleket küldjön részükre az általuk kiválasztott módon;

e.) az érintettek Hungarikum Autó -nál már nyilvántartott adatait folyamatosan aktualizálja a későbbi kapcsolatfelvételek alkalmával;

f.) az érintettekkel folyamatos kapcsolatot tartson.

Az adatok megőrzésének időtartama: az üzletszerzési céllal kért és gyűjtött adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tároljuk, kivéve, amennyiben az alábbiakban ettől eltérő megőrzési idő szerepel.

 

 

VII.3.1. Új termékajánlat, akciók, hírlevelek

Amennyiben az érintett hozzájárul a Hungarikum Autó adatkezeléséhez az új termékek, központi szerviz- és alkatrészakciók, hírlevelek, márkamagazinok stb. küldése céljából, a Hungarikum Autó érintett adatait e célra elkülönítetten kezeli addig, amíg az adatkezelési hozzájárulást az érintett vissza nem vonja.

 

 

VII.3.2. Tesztvezetés

Tesztvezetésre jelentkezés esetén rögzítjük az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét, és ezeket az adatokat továbbítjuk az Ön által megjelölt márkakereskedésünkhöz.

Amennyiben Ön a Hungarikum Autó -tól vesz át gépjárművet tesztvezetésre, az Ön fenti adatain kívül, nyilvántartásba vesszük személyi igazolványa és jogosítványa számát, születési helyét és idejét, valamint anyja nevét. Ezekre az adatokra jogos érdekeink érvényesítése céljából is szükségünk van (a megőrzés indokáról és időtartamáról részletesen lásd a jelen tájékoztató VII.2.5. pontját).

 

VII.3.3. Nyereményjáték

Meghatározott nyereményjátékra való jelentkezés esetén a Hungarikum Autó a játékszabályzatban meghatározott személyes adatokat kezeli a sorsolás lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából. Egyéb érvényes adatkezelési hozzájárulás hiányában a Hungarikum Autó a nyereményjáték lebonyolítását követően törli a játékosok adatait. A Hungarikum Autó a nyertesek adatait a nyereményekkel kapcsolatos esetleges igényérvényesítéssel kapcsolatos, illetve az adózással és a szerencsejátékok felügyeletével kapcsolatos jogszabályok szerinti kötelezettségek elévülési idején belül őrzi meg, ezt követően törli.

 

VII.3.4. Jótékonysági akciók

Az egyes jótékonysági akciók céljából egyedi módon gyűjtött és kezelt adatokat a Hungarikum Autó egyéb általános adatkezelési hozzájárulás hiányában a jótékonysági akció megvalósulását követően törli.

 

VIII. Mik azok a sütik és közösségi pluginek, és mire szolgálnak?

Weboldalaink automatikusan gyűjtenek adatokat ún. sütik (cookies) alkalmazása révén. A süti egy kis méretű szöveges fájl, amely internet beállításokat tárol. Szinte minden honlap alkalmazza ezt a technológiát.

Amikor először látogat el a weboldalra, a süti automatikusan letöltődik a keresőjéből. Ha legközelebb ugyanarról az eszközről lép be a weboldalra, a sütit – és a benne foglalt információt – vagy visszaküldi a rendszer annak a weboldalnak, amely létrehozta (ún. saját süti), vagy elküldi egy másik weboldalnak, amelyhez tartozik (ún. partner süti). Így a weboldal felismeri, hogy az adott oldalt ezzel a keresővel megnyitották, és egyes esetekben módosítja a megjelenített tartalmat.

A weboldalainkon használt sütikről bővebb információt talál az egyes weboldalakon elhelyezett linkeken.

 

IX. Ki jogosult megismerni az Ön általunk kezelt adatait?

A kezelt adatokat a Hungarikum Autó illetékes munkavállalói, valamint a jelen tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozók munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátásához szükséges.

 

X. Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?

Az érintett bármikor jogosult:

a.) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,

b.) kérni személyes adatai helyesbítését,

c.) kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),

d.) kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),

e.) kérni személyes adatai más adatkezelő személyhez való továbbítását (adathordozhatóság).

Az érintett a Hungarikum Autó kapcsolattartójához intézett, az iroda@hungarikumauto.hu, illetve a 1161 Bp Dobó u 1. alatti postacímre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja az előbbiekben felsorolt jogait.

Az érintett tájékoztatást kérhet a Hungarikum Autó -tól a személyes adatai kezeléséről. A Hungarikum Autó 30 napon belül, írásban válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező még nem nyújtott be a Hungarikum Autó -hoz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Ellenkező esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Az érintett kérelmezheti a Hungarikum Autó -nál az általa kezelt adatai helyesbítését, megjelölve a helyes adatokat. A Hungarikum Autó a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az érintettet.

Az érintett bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. A Hungarikum Autó a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, eleget tesz törvényes nyilvántartási kötelezettségének. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint a Hungarikum Autó a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy érdekmérlegelés útján megállapított jogos érdekből további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhet.

Az érintett írásban vagy más módon kérheti a Hungarikum Autó -tól, hogy a Hungarikum Autó által kezelt adatait az érintett által megjelölt harmadik fél adatkezelőhöz továbbítsa (adathordozhatóság). A Hungarikum Autó a kérelemtől számított 30 napon belül továbbítja az adatokat, a továbbított adatokat egyben nyilvántartásából törli, és erről az érintettet értesíti.

 

XI. Mit tegyen, ha panasza van?

Az érintett bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban a Hungarikum Autó adatvédelmi kapcsolattartójánál. Az Adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségei az alábbiak: iroda@hungarikumautó.hu Tel: 0630 149 4838 Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről értesíti az érintettet.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a Hungarikum Autó vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).

Minden esetben javasolt a panaszt vagy megkeresést közvetlenül a Hungarikum Autó -hoz elküldeni a fenti elérhetőségek valamelyikén, hogy a Hungarikum Autó az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

2018 május 19.

Hungarikum Autó Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

 


Legújabb autóink

Mercedes Benz Sprinter
Ár: 7 090 000 Ft. + Áfa
 • 2021
 • 26 000 km

Mercedes Benz Sprinter

E-Sprinter 910.633.13 47 kWh
Részletek
Volkswagen Golf V Variant
Ár: 1 990 000 Ft.
 • 2008
 • 143 600 km
 • 1595 cm3

Volkswagen Golf V Variant

1.6 Comfortline
Részletek
Dacia Sandero
Ár: 2 590 000 Ft.
 • 2016
 • 86 900 km
 • 898 cm3

Dacia Sandero

0.9 TCe Arctic
Részletek